ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

SZERZŐI JOGOK

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

A forrásmegjelölés helyes módja: Bodnár Zsolt Esküvőszervező, Ceremóniamester; bodnarzsolt.hu

1. JOGSZABÁLYOK

Bodnár Zsolt egyéni vállalkozó Székhely: 4274 Hosszúpályi, Vörösmarty utca 9.

Posta Cím: 4274 Hosszúpályi, Vörösmarty utca 9.

Adószám: 56349528-1-29

Nyilvántartási száma: 54988945, a továbbiakban „1. szolgáltató” vagy „1. adatkezelő”), mint adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.bodnarzsolt.hu weboldalon.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az eskuvo@bodnarzsolt.hu e-mail címre.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  2. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
  3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  5. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  6. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1 HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2. EMAIL ÉS FACEBOOK ÜZENETVÁLTÁSOK

A kapcsolatfelvételhez, és ahhoz, hogy az Adatkezelő reagálni tudjon a megkeresésére, szüksége van az Érintett nevére és e-mail címére, ezek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. A Facebook üzenetváltásokra a fent említett feltételek vonatkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy az Adatkezelő felelősséget nem vállal a Facebook által gyűjtött és kezelt adatokra.

3.3. TELEFONBESZÉLGETÉSEK

A kapcsolatfelvételhez, és ahhoz, hogy az Adatkezelő reagálni tudjon a megkeresésére, szüksége van az Érintett nevére és a telefonszámára, ezek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet az Adatkezelő nem ment el. Az Érintett hozzájárulását visszavonhatja, az Érintett hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

3.4. KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP

A Honlapon az “Elérhetőség” menüpontra kattintva lehetőség van űrlapon keresztül történő üzenetküldésre. Ezt a lehetőséget azért biztosítjuk az Érintettnek, hogy kényelmesen, közvetlenül a honlapról fel tudja venni velünk a kapcsolatot. A neve, e-mail címe megadását kötelezően kérjük, hogy a megkeresésre az Adatkezelő reagálni tudjon. Az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő ezeket az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

3.4. VÉLEMÉNY ŰRLAP

A Honlapon lehetősége van az Érintettnek vélemény írására az Adatkezelő szolgáltatásairól. A neve és a véleménye megadása után az Érintett a „Küldés” gombra kattintással hozzájárul ahhoz, hogy az általa írtak és a neve a Honlapra, illetve az Adatkezelő egyéb közösségi média oldalaira reklám céllal kikerüljön.

4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő az adatokat Bodnár Zsolt egyéni vállalkozó

Székhely: 4274 Hosszúpályi, Vörösmarty utca 9.

Posta Cím: 4274 Hosszúpályi, Vörösmarty utca 9.

Adószám: 56349528-1-29

Nyilvántartási száma: 54988945,

mint Adatfeldolgozó részére továbbítja a rendezvények szervezésével kapcsolatosan az egyes részfeladatok teljesítésének elvégzéséhez.

6. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

6.1. Google Analitics

Az Adatkezelő a honlaplátogatottsági adatok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzi. A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Honlap a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Érintett személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Érintett személyes adatai feldolgozására.

6.2. Tárhelyszolgáltató

Név: BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Adószám: 12539833203
Cégjegyzékszám: 03 09 109150
Elérhetőség: admin@forpsi.hu – tel.: (+36) 1 610 5506, (+36) 1 610 5507

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

6.3. Külső szolgáltatók

A Honlapon elhelyezett közösségi média gombok (Facebook, Youtube és Instagram) is cookie-t helyezhetnek el az Érintett gépén. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglalta az irányadók. Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő nem ismeri az átvitt adatok tartalmát és azt, hogy a külső szolgáltatók ezeket hogyan használják.

A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, kifogást emelhet adatai kezelésével kapcsolatban, visszavonhatja az adatkezeléshez adott beleegyezését (ha az adatkezelés jogalapja az érintett beleegyezése), kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, illetve élhet az adathordozhatósághoz való jogával, az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A GDPR III. fejezetében megjelölt jogok irányadóak az Érintettre.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. COOKIE

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

9.1. Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-nak (Magyarul: süti). Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével az oldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

9.1.1 Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük. Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie / session cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy az oldal fejlesztője / üzemeltetője milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

9.1.2 Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.).

Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti.

A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

9.2. Személyes adatok védelme

A cookie­k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

9.3. Hogyan törölhetők a cookie-k? A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek az oldal megfelelő használatához szükségesek.

További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

9.4. A Cookie-k listája

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ.  Ahányszor belép az oldalra, az számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább:

Jelen Cookie Szabályzat és Adatvédelem elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a web böngészőben megadott beállításokkal is.

10. JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja a Szolgáltató által üzemeltetett www.bodnarzsolt.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Szolgáltatónak. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog a www.bodnarzsolt.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog védi.

Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.

A www.bodnarzsolt.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen dokumentum 2021. 03.01-től visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Tájékoztatót egyoldalú döntésével megváltoztassa.